ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน ผ่านการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

3 มกราคม 2567

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ได้ผ่านการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) และได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Certificate) 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 114 องค์กรที่ได้รับการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Certificate) ซึ่งเป็น 1 ใน 24 องค์กรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนนิวทรัล โดยการรับรองจากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เป็นผลงานจากการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผลักดันยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความพร้อมของผลงานทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้เป็นฐานในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral University) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาของโลกอย่างยั่งยืน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนตั้งเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ.2575 และเป็นต้นแบบสถาบันการศึกษาที่มุ่งแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน
แกลลอรี่