CMUBS นำทีมนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ เปิดประสบการณ์ออกบูธจัดแสดงสินค้าร่วมพัฒนาชุมชน พร้อมสร้างโอกาสจับคู่ธุรกิจกับตลาด Modern Trade ชั้นนำ

17 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและที่ปรึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 นำทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ ร่วมออกบูธพร้อมขึ้นเวทีนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟของวิสาหกิจชุมชนกาแฟแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แก่กลุ่มนักศึกษา พร้อมสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์และโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กับตลาดกลุ่ม Modern Trade โดยหวังให้เกิดการขยายฐานการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกาแฟแม่กำปอง

ทั้งนี้ งานดังกล่าว สมาพันธ์ SME ไทย ร่วมกับ ท็อปส์ ท้องถิ่น (ภายใต้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จำกัด) และธนาคารออมสิน ผนึกกำลังจัดงานขึ้นภายใต้โครงการ “Scale Up สู่ ตลาดใหญ่ ไฉไล และยั่งยืนกว่าเดิม ภาคเหนือ” โดยภายในงานจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ให้องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการร่วมกันในโครงการต่างๆ รวมถึงการสร้างช่องทางการขายให้แก่ผู้ประกอบการผ่านกิจกรรม Business Matching และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SME โดยคัดเลือกผู้ประกอบการและ Startup ภายใต้โครงการต่างๆ ของกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน รวม 120 กิจการ ซึ่งท็อปส์ ท้องถิ่นจะคัดเลือกสินค้าเพื่อนำเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายของท็อปส์ ท้องถิ่นต่อไปด้วย

สำหรับ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา ในการเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยนำวิทยาการ ความรู้ และกระบวนการทำงานสมัยใหม่ไปผนวกกับภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มองค์กรชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีความยั่งยืน สู่การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยคณะบริหารธุรกิจฯ ได้สนับสนุนนักศึกษาประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวณัฐฏ์วรัณธร เนตตกุลขจรลาภ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวปาริชาติ ชูภักดิ์ นางสาวพิมพา แสงใสแก้ว และนางสาวชัญญาวีร์ ปกติ ในการร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยพัฒนา ทำการตลาด และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกาแฟแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ โดยมีแผนงานเตรียมต่อยอดแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไปด้วยข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่