กิจกรรม VR (Virtual Reality) การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน

14 มิถุนายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม VR (Virtual Reality) การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะในการปรับทิศทางการสอน สำหรับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Transform learning technical training for academic staff development approaches. Faculty of Architecture, Chiang Mai University.) โดยมีผศ.ปิยะบุญ นิลแก้ว อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. และ14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง VDO wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่