การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 17

16 มกราคม 2567

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 17 (The 17th International Conference of the Thailand Econometric Society : TES2024) ในหัวข้อ “Theme Applications of Optimal Transport to Economics and Related Topics” โดยมี Prof.Jean TIROLE Nobel Laureate in Economics เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด เมื่อวันที่ 4 - 6 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐมิติ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งจากทฤษฎีการวิเคราะห์ และการวิจัยในเชิงวิชาการด้านเศรษฐมิติ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา นักเศรษฐมิติ นักเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ทั่วโลก

ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่