สาขาดิจิทัลเกม จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

22 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

สาขาดิจิทัลเกม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน (Portfolio) เพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (WIL) ของนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลเกม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 6 หน่วยงาน มาช่วยในการเตรียมความพร้อมโครงการฯ ดังกล่าว ให้กับนักศึกษา ได้แก่ บริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด บริษัท เอ็นดีเอฟ เดฟ จำกัด บริษัท มาร์เก็ต เจเอส จำกัด บริษัท ฟินไดซ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท บิท เอ๊ก จำกัด และ ศูนย์ VR คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์จริงในทักษะการนำเสนอผลงานและการสัมภาษณ์งานกับตัวแทนบริษัทในอุตสาหกรรมเกมโดยตรง เพื่อนำความรู้และคำแนะนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาผลงานต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี กล่าวเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่