นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

5 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

5 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 หรือ DPST student conference on Science and Technology 2019 (DPSTcon 2019) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ภาพเรียงจากซ้ายไปขวา)

กิจกรรมการแข่งขันนำเสนองานวิจัยหรือข้อเสนองานวิจัย (DPST SciTalk Contest)
ได้แก่ นายปุณณัตถ์ ช่างสลัก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์
ได้แก่ นายธนกฤต มามี สาขาฟิสิกส์และธรณีวิทยา
ได้แก่ นางสาวสกุลทิพย์ ช่างฆ้อง สาขาชีววิทยา

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบบรรยาย
ได้แก่ นางสาวศรารัตน์ นุใหม่ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ได้แก่ นางสาวอารยา เรืองสุข สาขาเคมี

ข้อมูลจาก

http://www.dpstcon.org/index.php/home/newsDetail/16 

แกลลอรี่