พิธีเปิดงานวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

4 มิถุนายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ณ ข่วงม่วนใจ๋ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ หลังจากนั้นออกเดินทางไปรณรงค์แจกแผ่นพับ เอกสาร สติกเกอร์ และโปสเตอร์แก่ประชาชนยังพื้นที่เป้าหมายหลัก 3 แห่ง คือ ตลาดวโรรส ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้แทนบุคลากรในหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่สำคัญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตอง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงพยาบาลหางดง กลุ่มครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
แกลลอรี่