ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาที่ได้รับ“รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก” ประจำปีการศึกษา 2564

5 มกราคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาที่ได้รับ“รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก” ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก) หัวข้อเรื่อง “ผลของตัวยับยั้งการฟิชชันและตัวกระตุ้นการฟิวชันของไมโทคอนเดรียต่อการทำงานของหัวใจในหนูปกติและหนูอ้วนที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่” (นายชโยดม มณีโชติ รหัสประจำตัว 590751011 สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
แกลลอรี่