ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะทำงานด้านการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)

20 พฤษภาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง และ ผศ.ดร.สุทธิรา สุทธสุภา ประธานและกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยและคณะทำงานด้านการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่