ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

18 พฤษภาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

และเพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 12)

แกลลอรี่