พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th National Postharvest Technology Conference: NPHT18) แบบออนไลน์

18 มิถุนายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th National Postharvest Technology Conference: NPHT18) แบบออนไลน์ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยหน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประชุม ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายในการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ซึ่งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ครบรอบ 20 ปี และจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ (Committee) เพื่อส่งต่อเวทีการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไปยังส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยที่สนใจทางด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งพืชสวน พืชไร่ และอาหาร ได้เข้ามาดำเนินการจัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งต่อไป จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลโดย : https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_activity_detail/22384
แกลลอรี่