ระบบจัดซื้อจัดจ้าง CMUBS ดังไม่หยุด ล่าสุด เปิดบ้านต้อนรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. ศึกษาดูงานระบบการเงิน การคลัง และพัสดุ

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 20 มกราคม 2566 CMUBS นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา และ ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ และ งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. ในโอกาสศึกษาดูงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและงบประมาณ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานภายในหน่วยงานองค์กร โดยมี ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดี ให้เกียรติบรรยายร่วมกับบุคลากรคณะ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการทำงานของระบบสารสนเทศทางการเงิน บัญชี และงบประมาณ

สำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ เป็นผลงานของกลุ่มบุคลากรคณะฯ ด้วยรางวัลการันตีจากเวที CMU KM Day 2021 รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน การบริการ การบริหารจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถการช่วยลดความผิดพลาดและระยะเวลาในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นอย่างดี โดยคณะบริหารธุรกิจได้ส่งมอบระบบนี้ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วถึง 4 หน่วยงานองค์กร ได้แก่ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่