ร่วมฉลองความสำเร็จ รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ CMUBS ขึ้นแท่นทำเนียบวิทยากรมืออาชีพ “MICE Speaker Bureau” โดยการรับรองจากองค์กรมาตรฐานระดับโลก

3 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ในโอกาสขึ้นแท่นทำเนียบวิทยากรมืออาชีพ “MICE Speaker Bureau” พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรองจากองค์กรมาตรฐานระดับโลก ในหลักสูตร “Train the Trainer for MICE Industry” โดยการรับเชิญเป็นหนึ่งในผู้ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านการเป็นวิทยากรในเครือของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 ซึ่งนับเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่าย สสปน. รุ่นที่ 4 หลักสูตร “Train The Trainer” พร้อมร่วมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และความสัมพันธ์ของวิทยากรเครือข่ายรุ่นที่ 1-4 ในหัวข้อ “Disagree Agreeably การเห็นต่างอย่างรักษาความสัมพันธ์” ซึ่งเป็นหลักสูตรจากสถาบัน เดล คาร์เนกี ประเทศไทย ที่ช่วยเสริมทักษะในการสื่อสารภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน สร้างความมั่นใจในการเป็นนักสื่อสารที่ทรงอิทธิพล สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีชั้นเชิง พร้อมการมีทัศนคติของความเป็นผู้นำ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ของไทยต่อไป

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว TCEB ได้เรียนเชิญบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีประสบการณ์ในสายอาชีพ MICE เข้าร่วมการอบรมอย่างเข้มข้น โดยเริ่มเปิดหลักสูตรนี้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 (รุ่น 1) ซึ่งนับเป็นหลักสูตรแรกของไทยและเอเชียในการช่วยเสริมทักษะการเป็นวิทยากรแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ/อุตสาหกรรม MICE เพื่อเป็นต้นแบบในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทั้งในเวทีระดับชาติและสากลไปสู่บุคลากร MICE ในทุกภูมิภาค

สำหรับผู้ร่วมการอบรมในหลักสูตรครั้งนี้จะได้รับความรู้และฝึกทักษะการเสนอผ่าน 4 หัวข้อ ได้แก่ Creating a Positive First Impression (วิธีสร้างความประทับใจแรกในทางบวก), Increasing Credibility (วิธีเพิ่มความน่าเชื่อถือ), Responding to Pressure Situations (วิธีตอบสนองสถานการณ์ในภาวะกดดัน) และ Inspiring People to Embrace Change (วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นพร้อมรับในการเปลี่ยนแปลง) พร้อมได้รับการแนะนำ (coaching) แบบรายบุคคลอย่างใกล้ชิดจากทีมวิทยากรมาตรฐาน ISO จากสถาบัน เดล คาร์เนกี ประเทศไทย โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับรองจากองค์กรมาตรฐานระดับโลก อาทิ Society for Human Resource Management (SHRM), National Registry of CPE Sponsors, Project Management Institute (PMI USA) เป็นต้น พร้อมขึ้นทำเนียบรายชื่อวิทยากรมืออาชีพ “MICE Speaker Bureau” โดยการรับรองจากองค์กรมาตรฐานระดับโลกอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่