โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจจับสัญญาณโรคและการตอบสนองอย่างทันท่วงที เพื่อหยุดการระบาดใหญ่ของโรค โดยใช้ระบบการเฝ้าระวังในชุมชน

15 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจจับสัญญาณโรคและการตอบสนองอย่างทันท่วงที เพื่อหยุดการระบาดใหญ่ของโรค โดยใช้ระบบการเฝ้าระวังในชุมชน : แอพพลิเคชั่นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าทีมยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เฝ้าระวังหนึ่งเดียว ผ่อดีดีกลาง นายสัตวแพทย์ ดร.วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้แทนจากกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำระบบ การเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน “ผ่อดีดี” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพของประเทศและภูมิภาค สปป.ลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและแก้ไขภัยคุกคามด้านสุขภาพ เพิ่มการเฝ้าระวังโรคที่จะช่วยป้องกันการสูญเสีย ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันสุขภาพโลกสร้างความพร้อมในการรับมือกับวิกฤติโรคอุบัติใหม่ ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่