ต้อนรับศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

9 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ภานุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุข และอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP) เพื่อประชุมหารือโครงการความร่วมมือต่างๆ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่