ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์เชิญร่วมกิจกรรม Library Class เดือนพฤศจิกายน 2562

13 พฤศจิกายน 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรมอบรมพร้อมให้คำแนะนำการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมช่วยการวิจัย (Library Class) เดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูัสนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ http://www.med.cmu.ac.th/library/libraryclass/ 

แกลลอรี่