การสัมมนาเรื่อง “การสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญตอบสนองแผนกลยุทธ์ IWISH ตามหลักการOKRs”

12 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากร(OD) งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ เรื่อง “การสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญตอบสนองแผนกลยุทธ์ IWISH ตามหลักการOKRs” รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ. เชียงใหม่ เพื่อสื่อสารให้บุคลากรในงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ จำนวน 73 คนมีความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายขององค์กร สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำโครงการ/แผนดำเนินการ เพื่อตอบสนองตามหลักการ OKRs ทั้งนี้จะมีการอบรมในรุ่นที่ 2 จำนวน 73 คน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วย