โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการและประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

11 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความก้าวหน้าในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการข้ามวัฒนธรรม โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้นำเสนอหลักสูตรปริญญาโทที่ College of Chinese Language and Culture at Yunnan Normal University และนำเสนอหลักสูตรปริญญาโทของวิทยาลัยนานาชาติฯ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จำนวนกว่า 60 คน ที่ Yunnan Normal University ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

การนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์ระหว่าง 2 สถาบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการและประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทที่วิทยาลัยนานาชาติฯ และสำรวจตัวเลือกการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่