คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากไต้หวันและคณะ ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้าน Atmospheric aerosol

12 ตุลาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

           ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ  Dr.Chih-Chieh Chen, Institute of Environmental and Occupational Health Sciences, National Taiwan University, Dr.Colin J.K. Chen-Wang บริษัท ร่วมบริหารแบบยั่งยืน จำกัด, Mr.Yi Dai, President of Tai & Chyun Associates Industries, Inc. ไต้หวัน และ ดร.บัญชา ธนปิยะวณิชย์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอฟพีเอส-แอทเทค เอเชีย จำกัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้าน Atmospheric aerosol ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่