นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าพื้นที่ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้และการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่น PM 2.5

18 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการวิจัย "การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในอากาศ ในประชากรภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ซึ่งลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2565 สนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รวม 6 ตำบล ประกอบด้วย ต.หัวเสือ ต.วังเงิน ต.บ้านกิ่ว ต. สันดอนแก้ว ต.นาครัว และต.แม่ทะ เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้และการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในอากาศจากอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำ อสม. ในพื้นที่ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสอบถามความรู้เกี่ยวกับหมอกควันการติดตามค่ามลพิษทางอากาศ การตระหนักรู้ และการป้องกันตัวเองและคนในชุมชนจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป


แกลลอรี่