หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมนำเสนอโครงการวิจัย ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและประธานกรรมการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยร่วม The Africa-Asia University Dialogue for Educational Development (A-A Dialogue) Network General Assembly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UNESCO, United Nation University (UNU), JICA และ MEXT ภายใต้การดำเนินโครงการโดย Center for the Study of International Cooperation in Education (CICE) Hiroshima University, Japan

ในการประชุมดังกล่าวมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ มากกว่า 50 คน มาจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศทวีปแอฟริกา กลุ่มประเทศทวีปเอเชียและมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เช่น Kobe University, Waseda University, Osaka University, Nagoya University, Hiroshima University เป็นต้น สำหรับการประชุมดำเนินโครงการวิจัยในระยะปัจจุบัน Africa-Asia University Dialogue (AAD) ได้มีการแบ่งกลุ่มการวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประเด็น Community of Practice กลุ่มที่ 2 ประเด็น Equity and Inclusiveness และ กลุ่มที่ 3 ประเด็น Teacher Professional Identity ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มที่ 2 ในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2566)

อนึ่ง โครงการดังกล่าวคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นมีความร่วมมือมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2554 (Phase 1 and 2) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในสมัยนั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2554-2561 (Phase 3 and 4) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ และในปี พ.ศ.2561-ปัจจุบัน (Phase 5) คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในนามของคณะเพื่อสร้างความร่วมมือการวิจัยระหว่างประเทศต่อไป
แกลลอรี่