วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Chuseok Festival อันเป็นกิจกรรมเทศกาลวันเพาะปลูกของชาวเกาหลีจัดเพื่อส่งเสริมการเป็นพลโลกแก่นักศึกษา

14 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Chuseok Festival อันเป็นกิจกรรมเทศกาลวันเพาะปลูกของชาวเกาหลีจัดเพื่อส่งเสริมการเป็นพลโลกแก่นักศึกษา
ด้วย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม Chuseok Festival หรือ ชูซ็อก กิจกรรมเทศกาลวันเพาะปลูกของชาวเกาหลีที่ชาวเกาหลีจะเฉลิมฉลองและรำลึกถึงบรรพบุรุษซึ่งตรงกับ 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปี เพื่อให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลกและพัฒนาทักษะความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 55 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจากโครงการ CMU Business School 1 คน วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโยโนโลยี 8 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 2 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน คณะมนุษยศาสตร์ 1 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน คณะแพทยศาสตร์ 2 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 4 คน คณะรัฐศาสตร์ฯ 1 คน คณะวิทยาศาสตร์ 3 คน คณะสังคมศาสตร์ 7 คน คณะสัตวแพทย์ 1 คน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 12 คน คณะสื่อสารมวลชน 2 คน แบ่งตามสัญชาติได้แก่ ชาวไทย 13 คน ชาวเมียนมาร์ 23 คน ชาวจีน 2 คน ชาวปากีสถาน 1 คนและชาวลาว 2 คน
แกลลอรี่