Science CMU Focus Online วารสารออนไลน์คณะวิทย์ มช. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาแล้ว l ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ครบ จบในเล่มเดียว

23 กุมภาพันธ์ 2564

คณะวิทยาศาสตร์

Science CMU Focus Online วารสารออนไลน์คณะวิทย์ มช.
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาแล้ว l ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ครบ จบในเล่มเดียว
อ่านวารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คลิกเลย !!"Keep memories alive"

Science CMU Focus Online วารสารคณะวิทยาศาสตร์โฉมใหม่
Online เต็มรูปแบบ ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของคณะฯ
ทั้งข่าวสารและสาระความรู้ที่น่าสนใจ
แบบรายเดือน (Monthly) และราย 3 เดือน (Quarterly)

> รายงานข่าวสาร กิจกรรมสำคัญภายในคณะและ มช.
> คอลัมน์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ บอกเล่าประสบการณ์ แบ่งปันมุมมองการใช้ชีวิตจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
> มติที่ประชุมคณะกรรมการบริการประจำคณะ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
> บทความ สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ติดตามได้ 2 ช่องทาง
https://issuu.com/scicmu
https://www.science.cmu.ac.th/prsci
แกลลอรี่