คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่เข้าพบปะแสดงความขอบคุณแก่คณบดี เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี

21 กรกฎาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าพบปะแสดงความขอบคุณแก่คณบดี เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี และในโอกาสที่ได้ร่วมงาน สนับสนุนการดำเนินงานกันตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่