ผู้แทนนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ Meeting with the SDGs Youth Panel in Thailand

4 เมษายน 2565

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


ผู้แทนนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ Meeting with the SDGs Youth Panel in Thailand จัดโดย United Nations Thailand โดยมีหัวข้อในการหารือคือ Climate Action และ Gender Equality เพื่อเชื่อมโยงกับงานด้านเยาวชนเนื่องในวันสตรีสากลในเดือนมีนาคม และวันสิ่งแวดล้อมโลก ในเดือนเมษายน ร่วมกับ Ms. Amina J. Mohammed UN Deputy Secretary-General และ Ms. Gita Sabharwal, Resident Coordinator United Nation in Thailand ในวันที่ 28 มีนาคม 2565

ผู้นำเยาวชน จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน สถาบันละ 6-7 คน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ร่วมกับ Ms. Amina J. Mohammed, UN Deputy Secretary-General และ Ms. Gita Sabharwal, Resident Coordinator United Nation in Thailand เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (Climate Action) และ ความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Equality) ผู้นำเยาวชนจะเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ถ่ายภาพกับศิลปินนักแสดงภาพประกอบ ร่วมการประชุมและแสดงเรื่องราวของการอภิปรายในเชิงกราฟิก เมื่อสิ้นสุดการประชุม ได้นำลายนิ้วมือที่ทาสีมาใช้ในการทำงานศิลปะนี้เพื่อเป็นการมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการยุติความไม่เท่าเทียมทางเพศต่อไป

Ms. Gita Sabharwal, Resident Coordinator United Nation in Thailand ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนสหประชาชาติประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเกือบ 3 ทศวรรษ จากการทำงานในบริบทต่าง ๆ ของประเทศในทวีปเอเชีย งานของเธอมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่การสร้างสันติภาพ ธรรมาภิบาล และนโยบายทางสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลBig Dataและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อจัดการกับความท้าทายในการพัฒนาที่เกิดขึ้น

Ms. Amina J. Mohammed ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการสหประชาชาติและประธานกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เคยได้รับการแต่งตั้งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ซึ่งเธอเป็นผู้นำความพยายามของประเทศในการดำเนินการด้านสภาพอากาศและความพยายามในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และยังเป็นผู้นำกระบวนการที่ส่งผลให้เกิดข้อตกลงระดับโลกเกี่ยวกับวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายชื่อนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. ณัฐณิศา พุทธสีมา
  2. พรชิตา พรหมปราการ
  3. ชนัญชิดา อริยะ
  4. พรปวีณ์ หงษ์หอยลม
  5. กศิดิษ รื่นกมล
  6. กฤษณะ สมพมิตร
  7. สิริกร สุขรัตน์แกลลอรี่