CAMT รุกชูนโยบาย Global Citizenship ร่วมมือ Oxford Brookes University สหราชอาณาจักร พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

18 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจราย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร หารือร่วมกับ Professor Dr.Joseph H. M. Tah. Pro Vice-Chancellor, Dean of the Faculty of Technology, Design and Environment พร้อมด้วยทีมบริหารของ Faculty of Technology, Design and Environment Oxford Brookes University ร่วมประชุมหารือในการสร้างหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องสองปริญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรี และ Oxford Brookes University ในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มวิชาการจัดการ/การบริหาร (Management) / กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing) / และกลุ่มวิชาศิลปะดิจิทัล (Digital Arts)

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับความเป็นนานาชาติที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นความเป็น Global Citizenship โดยในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 200 คน ในหลักสูตรนานาชาติ และกว่า 1,300 คน ในหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรไทย

อาจารย์.ดร.อัจฉรา คำอักษร หัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ “CAMT+OXFORD BROOKES INTERNATIONAL COLLABORATION” [4+1 PROGRAM] กล่าวว่า โครงการนี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย ให้มีโอกาสศึกษาต่อในสหราชอณาจักร โดยเฉพาะในเมืองการศึกษาอย่าง Oxford ได้ง่ายมากขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาของกระบวนการ การรับเข้าศึกษา ส่งผลดีต่อการสร้างโอกาสและสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่สนใจเข้าศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีต่อระดับปริญญาโท โดยในอนาคตมีแผนที่จะทำความร่วมมือในด้านอื่นๆ ด้วยเช่น การแลกเปลี่ยน บุคลากร นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หรือการเรียนเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิต ในระยะสั้น เป็นต้น

นอกจากนี้ การดำเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว ศูนย์ China Intelligent Center (CIC) โดย อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาจีนที่มีความสนใจศึกษาต่อในสาขาและมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีชื่อเสียง โดยปัจจุบันศูนย์ CIC มีการดำเนินการด้านวิจัย บริการวิชาการ ที่มีความใกล้ชิดกับองค์กรในระดับ ภาคการศึกษา เอกชน และรัฐบาล ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งโดยภาพรวมโครงการนี้จะช่วยให้สามารถบริการจัดการและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาจีนที่ต้องการมาเรียน ณ สหราชอาณาจักรได้สะดวกขึ้น

จากการเยือนมหาวิทยาลัย Oxford Brookes University ของทีมผู้บริหารของวิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์ โครงการ “CAMT+OXFORD BROOKES INTERNATIONAL COLLABORATION” [4+1 PROGRAM] นี้ จะช่วยส่งเสริมการต่อยอดความเชี่ยวชาญในระดับที่สูงขึ้นของนักศึกษาในวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ให้สามารถเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Oxford Brookes University ที่มีความพร้อมทางวิชาการ สภาพแวดล้อม

โดยโครงการจะเปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นต้นไปตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นี้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-942649

E-mail: graduate.camt@gmail.com
แกลลอรี่