โรคเหี่ยวแบคทีเรีย (bacterial wilt disease)

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

โรคเหี่ยวแบคทีเรีย (bacterial wilt disease) เป็นโรคที่สร้างความเสียหายให้กับพืชได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย โดยมีเชื้อสาเหตุคือ species complex ในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมเชื้อสาเหตุ 19 strains จากพืชที่แตกต่างกัน 10 ชนิด ในเขตภาคเหนือ โดยจัดจำแนกชนิดด้วยเทคนิคทางชีวเคมี และชีวโมเลกุล (phylotype และ gene) ซึ่งพบลักษณะที่แตกต่างกันทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว สามารถจัดจำแนกได้ดังนี้คือ phylotype IIA sequevar 1 และ phylotype I sequevars (13, 17, 30 และ 47) จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะที่แตกต่างกันทางพันธุกรรมของเชื้อสาเหตุมีความจำเพาะต่อการเข้าทำลายพืชที่ต่างชนิดกัน
ผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Phytopathology
ติดตามงานเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.1111/jph.13065
https://www.researchgate.net/.../357361137_Phylotype...

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่