กิจกรรมถอดบทเรียน U2T ดอยหล่อ - มช.

6 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) กรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ภายใต้การดูแลของ คณะเทคนิคการแพทย์, หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม กิจกรรมถอดบทเรียน U2T ดอยหล่อ - มช. เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนการเสนอผลการดำเนินงานผลโครงการต่างๆ ในด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน ด้านการเกษตรสมัยใหม่ และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากผู้รับการจ้างงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญขัยรัตนเสถียร ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อุทุมมา มัฆเนมี ที่ปรึกษาฯ ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอการถอดบทเรียน โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ ทีมผู้รับผิดชอบฝ่ายชุมชนดอยหล่อ ชาวบ้าน ผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานในปีที่ 2 ตามแนวทาง BCG เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมวินทรี จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่