พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดออกแบบหัวข้อ “Chiang Mai : How Smart We are”

6 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดออกแบบหัวข้อ “Chiang Mai : How Smart We are” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “พื้นที่ของสาธารณูปโภค” : วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมือง วิถีชีวิต และเทคโนโลยีของไฟฟ้าและการสื่อสาร เมืองเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ ประธานคณะกรรมการทีมวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธนิน กิติกา คณะกรรมการทีมวิจัย เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รางวัล ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทีม CNX Nation นายกษิดิศ ชุ่มแก้ว นางสาวพัทธนันท์ ศรีวิพัฒน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม WARAPON SURIYA นายวราพล สุริยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Design Decorate Team (DDT) นางสาวนวินดา ละอองเอี่ยม นายวุฒิภัทร ยศปัญญา นายรตน รัตนแคล้ว นายธีรวัฒน์ ปัญญาแดง
แกลลอรี่