การสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระเบียบใหม่)

4 มีนาคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระเบียบใหม่) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามระเบียบใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากงานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการนำอภิปราย เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. คุณอังคณา กันธิยะ หัวหน้างานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
2. ว่าที่ร้อยตรี ณัฐกร ศศิธร
3. คุณอัจฉรีย์ สมวงค์
4. คุณชวนากร สุวรรณเลิศ 
แกลลอรี่