การพัฒนาองค์กร การสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญตอบสนองแผนกลยุทธ์เรื่อง“2020 IWISH : OKRs in Operating Theater Nursing section” รุ่นที่ 1

23 กุมภาพันธ์ 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น จัดการพัฒนาองค์กร การสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญตอบสนองแผนกลยุทธ์เรื่อง“2020 IWISH : OKRs in Operating Theater Nursing section” รุ่นที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคีรีธาราบูติค รีสอร์ทเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ จำนวน 100 คน มีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ IWISH เชื่อมโยงกับ OKRs และนำมาสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของหน่วยงานได้