ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า

15 กุมภาพันธ์ 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์

     ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินการของ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทันตแพทย์ ดร. สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยหลาย สาขา เช่น อณูชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ชีววิทยาของกระดูก ปริทันตวิทยา ทันตกรรมจัดฟัน วิทยาเอ็นโดดอนต์ และมะเร็ง ช่องปาก เป็นต้น    

     ได้รับการสนับสนุนเงินทุนและครุภัณฑ์วิจัย เช่น กล้องจุลทรรศน์ Fluorescence รุ่น AxioImager ZII พร้อมระบบ Optical Sectioning รุ่น ApoTome II (Carl Zeiss, G?ttingen, Germany) จากศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) อย่างต่อเนื่อง   

     ภารกิจที่สำคัญของศูนย์คือการสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งได้มีผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ณ ปัจจุบัน มีโครงการวิจัย ระดับชุมชนร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ในการป้องกันการเกิดฟันผุในเด็กเล็ก 2-4 ปี ด้วยนมผสมโปรไบโอติกส์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
แกลลอรี่