คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) เข้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ.2563

22 มกราคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) เข้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ.2563 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวนทั้งหมด 94 หน่วยงาน และผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 22 หน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 โดยมีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 94 หน่วยงาน ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือก จำนวน 22 หน่วยงาน ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) เพื่อจัดส่งรายงาน SAR และตรวจประเมิน ณ สถานที่จริงต่อไป

http://www.edpex.org/2021/01/screening-8.html

แกลลอรี่