สื่อสารฯ มช. และเครือข่ายระหว่างประเทศ ร่วมเปิดงานประชุมนานาชาติ 2019 ANPOR – APCA ANNUAL CONFERENCE แลกเปลี่ยนความรู้สู่ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการต่อยอดพัฒนาประเทศ

7 พฤศจิกายน 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในเอเชีย จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 ANPOR – APCA ANNUAL CONFERENCE ในหัวข้อ "Power of Public Opinion and Multicultural Communication toward Global Transformation" ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ประธาน ANPOR กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

     การจัดงานครั้งนี้ มีนักวิชาการและนักวิจัยมากกว่า 10 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 120 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการทางด้านมติสาธารณะ การสื่อสาร และสหสาขาวิชา จากบริบททางสังคมวัฒนธรรมของนานาประเทศ อันจะนำมาสู่ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ รวมถึงเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์ปรับใช้กับบริบทของเอเชีย ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าภาพและสถานที่จัดงานในครั้งนี้

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
     WE Communicate, WE Create, WE Share

แกลลอรี่