การอบรมหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 7 (Real Engineer CMU)

2 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 7 (Real Engineer CMU) โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณซวง ชัยสุโรจน์ ที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ประธานหลักสูตรฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา อุปนายกและเลขานุการ สมาคมนักศึกษาเก่าฯ และคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรม ตลอดจนผู้สนใจร่วมการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เพิ่มพูนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานและพัฒนาในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศ ให้สามารถทันต่อกระแสเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่