ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.เกียรติกร สําอางค์กูล ประธานสาขาดิจิทัลเกม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ และ อาจารย์ ดร. นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือทางวิชาการ เพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์นานาชาติ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565