ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published: 4 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.471

22 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Spatio-temporal patterns of lumpy skin disease outbreaks in dairy farms in northeastern Thailand ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science (Published: 4 August 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 3.471


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/.../fvets.2022.957306/full

งานวิจัย Spatio-temporal patterns of lumpy skin disease outbreaks in dairy farms in northeastern Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของการเกิดการระบาดของโรคลัมปิสกินในฟาร์มโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

แกลลอรี่