คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ มร.ช. และ มพ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2 (พื้นที่เชียงราย-พะเยา)

22 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) สำหรับครูรุ่นที่ 2 ที่บรรจุในปี พ.ศ.2560 ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (รอบที่ 2) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมและสร้างห้องเรียนที่สอดคล้องกับบริบทศตวรรษที่ 21 สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในสาระวิชา อีกทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทในสถานศึกษาและชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีครูเข้าร่วมการอบรม จำนวน 101 คน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
แกลลอรี่