วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะ ในการตรวจเยี่ยมติดตามหลักสูตร ที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

28 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะ ในการตรวจเยี่ยมติดตามหลักสูตร ที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะฯ ในโอกาสเข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามหลักสูตร ที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ และนำเสนอผลการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล และหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ภายในงานดังกล่าวได้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาและตัวแทนสถานประกอบการ รุ่นที่ 1-2 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จำนวน 7 ท่าน ณ ห้องประชุม ICB1211 พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รุ่นปี 2564 กลุ่ม Young Smart Farm พรีเมี่ยมลำไย และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดิจิทัล รุ่นปี 2564 ณ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

1. คุณกิตติ เมืองแก้ว โครงงานระบบตรวจสอบสถานะเครื่องจักรโม่ผสมคอนกรีตเพื่อการซ่อมบำรุง (บริษัท พิบูลย์คอนกรีต PCC) จากกลุ่มสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คุณวิศณุ วิเศษสิงห์ (บริษัท พิบูลย์คอนกรีต PCC)
3. ว่าที่ร้อยตรีชายศักดิ์ ไชยจิตต์ กลุ่มระบบตรวจ ติดตามการไหล ของลมผ่านเทคโนโลยี IoT เพื่อประหยัดพลังงาน (บริษัท SMC)
4. คุณภาวิกร ยศพิมสาร และ คุณสติมา ปาระมี กลุ่มแพลตฟอร์มการทำตลาดแบบหลายช่องทาง Omni Channel สำหรับการเช่าและขายที่ดิน, สนามกอล์ฟหริภุญชัย ในเครือสหพัฒน์จังหวัดลำพูน
5. คุณกนก น้อยนัน จัดทำโครงการเรื่อง ระบบแนะนำ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมในเชียงรายด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Route Recommendation System for Historical Culture Tourism in Chiang Rai with Community-Based Tourism Platform) กลุ่มจังหวัดเชียงราย
6. คุณพิสิฐษ์ นิลเขตร Deputy Manager Director กลุ่มสหพัฒน์ ฯลฯ และ
7. ผู้แทนกลุ่มหอการค้าจังหวัดขอนแก่น “ออร์อีเว้นต์ Khonkaen all event”
แกลลอรี่