CAMT ร่วมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่

4 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและแสดงออกถึงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณโดมนรินทรานุสรณ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่
แกลลอรี่