โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะการวาดภาพลายเส้นสีน้ำแบบญี่ปุ่น Drawing Workshop 2022 by Kishi Hajime, Japan

9 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะการวาดภาพลายเส้นสีน้ำแบบญี่ปุ่น Drawing Workshop 2022 โดย อาจารย์ Kishi Hajime จาก Architects Ateiler JIGSAW ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพลายเส้นสีน้ำแบบญี่ปุ่น และสามารถนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอการออกแบบทางสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของอาจารย์ Kishi Hajime ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่