CMUBS เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในโอกาสศึกษาดูงานภายในคณะฯ

23 มกราคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 10 มกราคม 2566 ผศ.เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรงานบริการการศึกษาร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจฯ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่