อาจารย์ CAMT ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

12 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยมี 2 ผลงานได้แก่ โครงการ EU Project SUNSPACE โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการและอาจารย์ ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง ร่วมทีมวิจัย และโครงการกล้วยใหญ่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาติชาย ดวงสอาด เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ที่ได้เยี่ยมชมและซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563
แกลลอรี่