ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kyoto Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kyoto Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ของคณะฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมือวันพุธที่ 15 มกราคม 2563
แกลลอรี่