อาจารย์ CAMT ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

22 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่ อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ และ อาจารย์ พรธิดา แก้วกมล อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการวิชาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้พื้นฐานส่งเสริมทักษะการคิดเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญาอย่างเป็นระบบ ทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการคิดเชิงตรรกะที่จะนำไปใช้ในการเรียนและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แกลลอรี่