วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับตัวแทนจาก Internet Computer: ICP.HUB, 4SEAS, และกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

10 มกราคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายการศึกษาตลอดชีวิตและสหกิจศึกษา และ ดร.ณัฐพล อุดมเลิศสกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับตัวแทนจาก Internet Computer: ICP.HUB, 4SEAS, และกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการหารือในครั้งนี้ ได้แก่การจัดตั้งชมรม Blockchain (CMU Blockchain Association: CMUBA) อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยี Blockchain เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้าน Blockchain และ Digital Currency เช่น การจัดการอบรม, workshop, training camp หรือ short-courses เป็นต้น การประชุมหารือความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวแรกของการส่งเสริม Blockchain Community แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
แกลลอรี่