CAMT จัดอบรมเทคนิคการนำเสนองาน "Pitching" ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ

13 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม เรื่อง เทคนิคการนำเสนองาน "Pitching" ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. โดยได้รับเกียรติจาก คุณคมสัน ไชยวงค์ Co-Founder, CM Town, เชียงใหม่ นักออกแบบอิสระ Ching Mai Maker Club เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ Pitching ให้มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่จำกัด ณ วิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่