วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางร่วมพีธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ร่วมพีธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) กับ ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ร่วมเป็นสักชีพยาน ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบัน ได้เห็นชอบหลักการร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อสร้างโอกาส การเรียนรู้และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาระดับปริญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีทักษะทางวิชาการซึ่งจะป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนในรายวิชาหรือหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทาง และประสบการณ์ด้านการวิจัยและบริการวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่กัน กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดีงกล่าวฯ จัดขึ้น ณ ห้อง EILA ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
แกลลอรี่