นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มช. ได้รับรางวัล "Best Paper Award" กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นายทศพล คันธรส (นักศึกษาระดับปริญญาโท) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "Best Paper Award" กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการนำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "วิธีการรู้จำอักขระภาษาไทยผ่านวิดีทัศน์แสดงการขยับมือแบบเรียลไทม์ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเชิงลึกบนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ"  ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย (NCST-R2R2022) เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo?fbid=569512654966001&set=a.559534292630504
แกลลอรี่