อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ

21 ธันวาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ โดยจะทำพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

แกลลอรี่